Anna Klósak

Anna Klósak - zdjęcie

Doświadczenie i umiejętności w zawodzie nauczania języka niemieckiego zdobyłam podczas trzyletniej nauki w Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu w latach 2003-2006. Następnie kontynuowałam swą edukację na wydziale filologii germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, zdobywając tytuł magistra w 2008r. Jestem także absolwentką studiów licencjackich oraz magisterskich na kierunku historia sztuki (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski). Już w trakcie studiów starałam się poszerzać swoje umiejętności językowe, biorąc udział w szkoleniach krajowych i zagranicznych. Za najbardziej wartościowe uważam: Intensivsprachkurse Deutsch als Fremdsprache – miesięczny kurs języka niemieckiego na Uniwersytecie w Saarbrűcken (2002) oraz miesięczny pobyt stypendialny dla studentów finansowany przez DAAD (Internationaler Sommerkurs der Universität Göttingen "Deutsch lernen zwischen Gänseliesel und Universität ", 2003).
Od początku mojej pracy z Zespole Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie brałam aktywny udział w kursach, konferencjach oraz seminariach metodycznych. Staram się poznawać najnowocześniejsze narzędzia do komunikacji i tworzenia materiałów w projektach międzynarodowych, dlatego też zdecydowałam się na uczestnictwo w 60-godzinnym internetowym kursie w systemie eLearning „Jak uczestniczyć w programie eTwinning?“ organizowanym przez Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning.(07.02.2011 – 17.04.2011). Zwieńczeniem tej inicjatwy stały się dwa międzynarodowe projekty zrealizowane przez uczniów liceum naszej szkoły.
Od 2010 r. jestem egzaminatorem maturalnym. Niezwykle cennym doświadczeniem dla mnie jako nauczyciela była możliwość wzięcia udziału w programie Comenius „Uczenie się przez całe życie”; działanie Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej. Kurs dla nauczycieli języka niemieckiego, organizowany przez wiedeńską Actilinqua Academy w sierpniu 2009r., stał się okazją do zapoznania z najnowszymi trendami w metodyce nauczania języka obcego oraz poznania wielu nauczycieli języków obcych z innych krajów europejskich.