Magdalena Wieloch

Magdalena Wieloch - zdjęcie
  1. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Mechanicznym, kierunek: Inżynieria Produkcji, specjalizacja: Logistyka. Praca magisterska p.t. "Ocena efektywności ekologistycznego systemu wykorzystania energii cieplnej z procesu produkcyjnego tworzyw sztucznych" napisana w Instytucie Konstrukcji i Eksploatacji Technicznej.
  2. Uprawnienia pedagogiczne.
  3. Ukończone studia Podyplomowe na Politechnice Warszawskiej (Instytut Automatyki i Robotyki) na kierunku: Mechatronika dla nauczycieli - pod dyrekcją prof. nzw. dr hab. inż. Mariusza Olszewskiego.
  4. Egzaminator dla kwalifikacji E.3, E.18, E.19 w zawodzie technik mechatronik.
  5. Udział w konferencjach naukowych i szkoleniach poświęconych dziedzinie mechatroniki oraz kształceniu zawodowemu.
  6. Uczestnictwo w projekcie UE z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii p.t.: „Odnawialne Źródła Energii - pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE”.
  7. Przeprowadzenie wycieczek edukacyjnych do przedsiębiorstw: logistycznych, samochodowych, mechanicznych, mechatronicznych.
  8. Współlider zespołu przedmiotowego nr 7 (przedmioty zawodowe logistyczne, mechaniczne, mechatroniczne, samochodowe, energii odnawialnej, praktyczna nauka zawodu).
  9. Nauczane przedmioty: Urządzenia i Systemy Mechatroniczne, Pracownia Urządzeń i Systemów Mechatronicznych, Pracownia Pneumatyki i Hydrauliki, Systemy Energetyki Odnawialnej, Obsługa Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, Montaż Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej.
Z zamiłowania i wykształcenia dodatkowego: farmeceuta.