Rys historyczny

Zespół Szkół Zawodowych FUM "Ostrzeszów"

Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XX w. wpisały się w historię Ostrzeszowa jako okres dynamicznego rozwoju przemysłu maszynowego, co zaowocowało powstaniem nowoczesnego zakładu produkującego sprzęgła elektromagnetyczne do maszyn i urządzeń - Fabryki Urządzeń Mechanicznych. Zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę robotniczą tej branży było ogromne. W tym celu wybudowano okazałe obiekty: kompleks hal produkcyjnych, a wkrótce także budynek szkolny wraz z salą gimnastyczną, przeznaczone na szkołę przyzakładową. W akcie założycielskim nadano jej nazwę: Zespół Szkół Zawodowych FUM "Ostrzeszów" w Ostrzeszowie.

W 1972 r. zainaugurowano kształcenie. Do klas pierwszych zasadniczej szkoły zawodowej przyjęto 90 uczniów spośród 250 kandydatów. Szkoła rozpoczęła pracę, realizując od razu pełny cykl kształcenia, ponieważ skierowano do niej uczniów klasy drugiej i trzeciej zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie ślusarz-mechanik, którzy rozpoczęli naukę w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych (obecnie Zespół Szkół Nr 1). Nowa szkoła, zwana "fumowską" działając pod egidą Ministerstwa Przemysłu Maszynowego, umożliwiała absolwentom zasadniczej szkoły zawodowej kontynuację nauki w Technikum dla Pracujących. Już w 1975 r. w skład zespołu szkół weszły kolejne jednostki pedagogiczne:

 • Liceum Zawodowe Ministerstwa Przemysłu Maszynowego (młodzieżowe, na podbudowie szkoły podstawowej)
 • Średnie Studium Zawodowe dla Pracujących Ministerstwa Przemysłu Maszynowego.

W 1976 r. zmieniono nazwę szkoły na Zespół Szkół Zawodowych Ministerstwa Przemysłu Maszynowego w Ostrzeszowie. Rok 1982 zaowocował uruchomieniem Technikum Mechanicznego (młodzieżowego, na podbudowie szkoły podstawowej, o 5-letnim cyklu kształcenia w zawodzie technik mechanik o specjalności obróbka skrawaniem).

Zespół Szkół Zawodowych Ministerstwa Przemysłu Maszynowego

Kształcenie zawodowe we wszystkich typach szkół zawodowych obok przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych obejmowało szkolenie praktyczne (praktyka zawodowa, praktyczna nauka zawodu, zajęcia praktyczne) realizowane w warsztatach szkolnych w zakładach pracy: Fabryka Urządzeń Mechanicznych, Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Przemysłu Maszynowego "Budomasz" (potem "Techma"), Zakłady Aparatury Elektrycznej "Ema-Elester" (potem "Ema-Elfa"), Przedsiębiorstwo Produkcji Części Zamiennych do Maszyn Rolniczych "Agromet", Przedsiębiorstwo Państwowe "Polmozbyt" Stacja Obsługi Nr 11, Rejon Dróg Publicznych, Spółdzielnia Transportu Wiejskiego, warsztaty rzemieślnicze zrzeszone w Cechu Rzemiosł Różnych.

Transformacja systemowa, a przede wszystkim gwałtowne załamanie się eksportu sprzęgieł do ZSRR i krajów RWPG spowodowały upadek Fabryki Urządzeń Mechanicznych i rozpoczęcie procesu jej likwidacji. Na tę dramatyczną sytuację szkoła zareagowała wstrzymaniem kształcenia w zakresie obróbki skrawaniem (1991 r.). Przeprowadzono gruntowną reorganizację bazy i kadry pedagogicznej, co pozwoliło na rozpoczęcie kształcenia w nowych kierunkach: elektromechanika ogólna, naprawa i obsługa pojazdów samochodowych, technik elektryk (program wdrożeniowy). Uruchomiono Szkołę Policealną o specjalności technik informatyk, a od 1994 r. także technik prac biurowych (programy wdrożeniowe). Jako jedna z sześciu szkół województwa szkoła w roku szkolnym 1995/1996 objęta została międzynarodowym (PHARE) programem modernizacji szkolnictwa zawodowego MOVE. Ruszyła komputeryzacja szkoły (m.in. pierwsza w Ostrzeszowie pracownia internetowa), objęto wszystkich uczniów nauką języków zachodnioeuropejskich i wprowadzono zajęcia z zakresu wiedzy o przedsiębiorczości. 11 czerwca 1992 r. nastąpiło notarialne przekazanie przez Fabrykę Urządzeń Mechanicznych w Likwidacji aktem darowizny budynku szkolnego, budynku warsztatów szkolnych w stanie surowym i gruntów użytkowanych przez szkołę resortowi oświaty.

W 1994 r. uroczystego otwarcia drugiego budynku szkolnego dokonał ówczesny wicepremier i minister edukacji prof. Aleksander Łuczak. Obiekt przeznaczono na hale warsztatów szkolnych (działy: obróbki mechanicznej, samochodowy ze stacją diagnostyczną, spawalniczy, elektryczny), pomieszczenia biurowe i socjalne, a także na pracownie i laboratoria do nauki przedmiotów zawodowych.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2.

9 marca 1994 r. szkoła uzyskała nową nazwę - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2. W 1997 roku uruchomiono trzy ciągi kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym, w którym wdrożono innowację pedagogiczną autorstwa nauczycieli szkoły, dzięki której można było w szerokim zakresie realizować edukację informatyczną. W roku 1999 szkoła została włączona w struktury reaktywowanego powiatu ostrzeszowskiego, w 2002 r. w sieć szkół ponadgimnazjalnych pod nazwą Zespół Szkół Nr 2, obejmujący:

 • II Liceum Ogólnokształcące o profilu ogólnym w klasach z rozszerzonym programem:
  • informatyki i języków obcych
  • biologii i chemii
  • języka polskiego i historii z językiem francuskim (od 2006 r.)
  • historii i wiedzy o społeczeństwie (od 2006 r.)
 • II Liceum Profilowane - 3-letni cykl kształcenia w kierunku:
  • zarządzanie informacją
 • Technikum Nr 2 - 4-letni cykl kształcenia w zawodach:
  • technik elektryk (instalacje elektryczne)
  • technik mechanik (naprawa i obsługa pojazdów samochodowych)
  • technik pojazdów samochodowych (od 2008 r.)
  • technik informatyk (od 2005 r.)
  • technik logistyk (od 2005 r.)
  • technik mechatronik (od 2006 r.)
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 - 3-letni cykl kształcenia w zawodach:
  • elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, blacharz, lakiernik samochodowy
 • Szkołę Policealną Nr 2 - roczny cykl kształcenia w zawodzie:
  • technik informatyk (dla absolwentów Liceum Profilowanego - zarządzanie informacją, od 2005 r.)
 • I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej (od 2005 r.)
 • Technikum Uzupełniające Nr 2 dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej (od 2005 r.) w zawodzie:
  • technik mechanik o specjalności naprawa i obsługa pojazdów samochodowych.

Już w początkach działalności szkoły powołano Ośrodek Szkolenia Kierowców (bogaty zasób środków dydaktycznych, plac manewrowy, samochody szkoleniowe, wykwalifikowana kadra instruktorska), umożliwiający uczniom szkoły i innym chętnym zdobycie prawa jazdy kategorii A i B. Uruchomiono także Ośrodek Szkolenia Kursowego, umożliwiający doskonalenie zawodowe w zakresie:

 • spawania (kurs kończy się egzaminem umożliwiającym zdobycie uprawnień spawacza)
 • bhp, ratownictwa, pierwszej pomocy
 • zdobywania uprawnień przez elektryków (kursy organizowane we współpracy z SEP)
 • informatyki (kursy prowadzone w szkolnym ośrodku działającym w strukturach OFEK)
 • kierowca wózków widłowych

Organizacja warsztatów uczniowskich w obiekcie szkolnym pozwoliła na połączenie szkolenia praktycznego z działalnością usługową. Utworzono dwa podmioty gospodarcze: Warsztaty Szkolne rozliczające się na zasadach środka specjalnego i Warsztaty Mechaniki Pojazdowej - gospodarstwo pomocnicze. Szkoła oferuje usługi w zakresie prac:

 • tokarskich, frezarskich, ślusarsko-spawalniczych
 • elektromechaniki i badań w zakresie skuteczności zerowania, oporności izolacji i uziomów
 • spawania w osłonie gazowej, cięcia plazmą
 • badań technicznych pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 t. (przeglądy rejestracyjne)
 • diagnostyki silnika i podwozia
 • napraw i konserwacji pojazdów
 • kontroli opryskiwaczy.

Działalność gospodarcza szkoły pozwala na sukcesywne uzupełnianie środków dydaktycznych, modernizację pracowni specjalistycznych, zakup samochodów szkoleniowych, finansowanie części remontów i inwestycji, np. ze środków wypracowanych przez szkołę zakupiono i oddano do użytku w 2001 r. stację kontroli opryskiwaczy, a w 2002 r. nową linię diagnostyczną pojazdów samochodowych.


© Zespol Szkol Nr 2 im. Przyjazni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie 2024