MONITORING W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. PRZYJANI POLSKO-NORWESKIEJ W OSTRZESZOWIE

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Zespół Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej,

ul. Krańcowa 7, 63-500 Ostrzeszów

tel. 627320775

email: sekretariat@zs2.ostrzeszow.pl

 

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Ewa Karwacka

tel.627320775

email: iod@zs2.ostrzeszow.pl

 

 

PODSTAWY PRAWNE MONITOROWANIA

 

Art. 6 ust. 1 lit. e RODO –wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora

 

Art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe(Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 6 - doprecyzowanie zasad realizacji zadania dyrektora szkoły (placówki) –zapewnianie bezpiecznych warunków zajęć i pracy

 

 

 

 

 

 

SPOSÓB WPROWADZENIA MONITORINU

 

Monitoring został wprowadzony w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim w Zespole Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie i został przez te organy zaopiniowany pozytywnie.

Z organem prowadzącym szkołę  natomiast uzgodniono odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przechowywanych nagrań.

 Uczniowie i pracownicy szkoły zostali poinformowani o monitoringu za pomocą Dziennika Elektronicznego Librus 14 dni przed jego uruchomieniem.

 Pracownicy nowo przyjmowani do pracy przed dopuszczeniem do niej, zostaną na piśmie poinformowani o monitoringu.

Pomieszczenia  i teren monitorowany został oznaczony w sposób widoczny i czytelny, nie później niż jeden dzień przed jego uruchomieniem.

Na drzwiach wejściowych do budynków zostały umieszczone klauzule informacyjne zgodnie obowiązkiem informacyjnym narzucony przez art. 12 i art. 13 RODO.

Klauzula została również umieszczona na stronie internetowej szkoły.

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH WIZYJNYCH

Monitoring został wprowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły oraz w celu ochrony mienia.

SPOSÓB I OBSZAR NADZORU

Podczas monitorowania obiektów rejestracji  podlega tylko obraz.

Monitoring obejmuje  budynki szkolne przy ulicy Krańcowej i Zamkowej oraz teren wokół budynków.

Z monitoringu zostały wyłączone pomieszczenia w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, w których uczniom udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczenia przeznaczone do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczenia sanitarno-higieniczne, gabinet profilaktyki zdrowotnej oraz szatnie i przebieralnie.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA NAGRAŃ

 

Nagrania są przechowywane przez okres 7  dni od dnia nagrania a po upływie tego okresu  podlegają zniszczeniu.

W sytuacjach kiedy w określonej sprawie prowadzone jest postępowanie karne a nagranie incydentów stanowi dowód, dane wizyjne będą  przechowywane aż do prawomocnego zakończenia postępowania.

PRAWA OSÓB OBSERWOWANYCH ZGODNIE Z ART. 15-21 RODO

·        Prawo dostępu do nagrań zgodnie z procedurami

•   Prawo do usunięcia danych zgodnie z przyjętymi procedurami

•   Prawo do ograniczenia przetwarzania

•   Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

 

DOSTĘP DO NAGRAŃ POSIADAJĄ:

 

 

·        osoby upoważnione przez administratora

•   osoby obserwowane w związku z realizacją ich praw i ich przedstawiciele

•  organy publiczne w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na   podstawie przepisów prawa

•  odbiorcy w związku z prawnie uzasadnionym interesem

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 

W szkole w związku z wprowadzenie monitoringu wizyjnego zostały podjęte następujące działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych wizyjnych:

 

·        wprowadzono politykę bezpieczeństwa danych wizyjnych

·        wprowadzono procedury postępowania z incydentami

·        szkolenia dla pracowników, rodziców i uczniów szkoły

·        zastosowanie środków technologicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© Zespol Szkol Nr 2 im. Przyjazni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie 2024