Innowacje pedagogiczne w Zespole Szkół Nr 2

Od 29-ego września 2021 do końca kwietnia 2022 w ZS Nr 2 realizowana była innowacja pedagogiczna charakterze metodycznym „Angielski Oscarowo” autorstwa nauczycielki języka angielskiego p. Małgorzaty Przybył skierowana do uczniów technikum i liceum wykazujących zainteresowanie językiem angielskim. Jej celem było rozbudzanie motywacji uczniów do nauki języka obcego poprzez zapoznanie ich z wybranymi dziełami kinematografii brytyjskiej i amerykańskiej. W ramach innowacji zorganizowanych zostało 10 cyklicznych spotkań, ponad 15 godzin wykładów, warsztatów i konkursów językowych prowadzonych przez p. Małgorzatę Przybył i p. Malwinę Kraśnicką, w tym III edycja Wewnątrzszkolnego Konkursu Oscarowego. Obcując z materiałami autentycznymi, uczniowie nie tylko rozwinęli umiejętność słuchania ze zrozumieniem, ale też poszerzyli zakres słownictwa, co przełożyło się na zwiększenie pewności siebie i wiary we własne umiejętności językowe. Innowacja urozmaiciła program zajęć językowych w naszej szkole, popularyzując jednocześnie pozaformalny charakter nauki języka obcego. Zastosowane metody, techniki, formy pracy oraz narzędzia TIK pozwoliły uczestnikom aktywnie i kreatywnie angażować się w omawiane treści. 

Od 1 października 2015 do końca roku szkolnego w ZS Nr2 zrealizowane zostały trzy innowacje pedagogiczne o charakterze organizacyjno- metodycznym, zatwierdzone przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
Dwie z nich opracowane i wdrażone zostały przez nauczycielki języka polskiego, panie: Beatę Stajszczyk i Justynę Śmiatacz – Skorupską. Innowacje: „Wiem. Powiem. Zdam” oraz „Matura ustna z języka polskiego na szóstkę”, miały na celu podnoszenie kompetencji językowych uczniów oraz poprawę umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnej na określony temat zgodnej z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki. Cele innowacji zakładały również zdobywanie wiedzy na temat świata, kultury, rozwijanie poczucia indywidualności i pewności siebie.
Trzecia innowacja „ CV Booster”, opracowana została przez pana Adama Fularę i skierowana była do uczniów Technikum Informatycznego. Jej celem była realizacja idei nauki zawodu programisty poprzez praktykę, czyli przygotowanie uczniów do natychmiastowego podjęcia pracy po ukończeniu szkoły. Nowatorstwo tej metody nauki polega na tym, że uczniowie nie uczą się programów na pamięć, ale sami je tworzą. Wszystkie zadania są przydatne w pracy programisty i nie są tylko podręcznikowymi przykładami.


Autorzy innowacji wyrażają nadzieję, że zaproponowane rozwiązania wpłyną na poprawę jakości pracy szkoły i pomogą uczniom w osiąganiu wysokich wyników na egzaminach zewnętrznych oraz uzyskaniu wymarzonej pracy.


Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny